نیستی و هجران در بودن

عکس از: سبا اسماعیل زادهعکس از: سبا اسماعیل زاده
موضوع: عکس-شعر
شرح و تفسیر از: اصغر خوش خلق

در مجموع می توان مرگ را به سه معنای کلی به کار برد: نیستی (یا مرگ مفهومی، مرگ به معنای پایان)، فقدان آگاهی (فراموشی) و یا آنطور که انسان می گوید یک تغییر و یا مهاجرت روح از یک جهان به جهان دیگر: نیچه (۱)
اینجا تغییراتی را می توان جست که از مرگ نشانه های سمبولیک را در می یابیم.
نمردن را با عکسی که روی مبل با پوششی سپید که تعبیری از نشانه های مرگ است می بینیم.
در شعر می خوانیم تو نمی میری … در واقع به جاودانگی اشاره دارد و از خصلت جاودانگی ها می سراید هم چنانکه به توصیف می پردازد و رویا پردازی می کند.
اما عکس از نیمه ی قاب با دیوار همراه است و نقوش روی دیوار را که نگاه می کنیم سرشار از گل و بوته است و این نیمه ی پنهان عکس روی مبل را با استعاره ها و سمبل های انتزاعی به فضای ماندگاری و جاودانگی در شعر تعبیر می کند… شاید اگر رنگ عکس کمی در ادیت تغییر داشت ، بهانه های بیشتری برای واکاوی در این عکس به حقیر می داد.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید در بحث مشارکت کنید؟
نظر شما می تواند برای ما راهگشا باشد!

پاسخ دهید